Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11
09 - 400 Płock
  www.mzd-plock.eu


telefon (24) 364 01 20, fax 367 19 10


Dyrektor Tomasz Żulewski


- Komunikat -
Miejski Zarząd Dróg w Płocku uprzejmie informuje, iż został wprowadzony dyżur umożliwiający interesantom załatwianie spraw. W każdy czwartek do godz. 17.30 mieszkańcy będą mogli uzyskać niezbędne informacje, a także złożyć pismo.

Od dnia 1 lipca 2011r zmieniają się godziny pracy Miejskiego Zarządu Dróg od 7:30 do 15:30

 

Informacja dotycząca zbierania danych osobowych osób kontaktujących się z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielska 9/11, tel. 24 – 3640120, e-mail: mzd@mzd-plock.eu
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel.: 24 3678933
  kom.: 880 522 285 oraz adresem e-mail: mirella.rozycka@zjoplock.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie: o drogach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego. 
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na w/w przepisy prawa.

 

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 30 września 2022, godzina 18:10)
 • Osoba publikująca: Witold Jakóbiak - MZD
 • Nadzór nad treścią:
 • Ilość wyświetleń: 2 712 154
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji